Värdemodellen

Värdemodellen är en arbetsmodell för att skapa och genomföra utvecklingsprojekt där förmågan till precision, snabbhet och nyskapande är förutsättningar för att lyckas. Det kan vara att skapa en ny produkt, process eller tjänst.

 

Vi kallar modellen för Värdemodellen eftersom vi anser att yttersta syftet men alla projekt är att skapa mer värde för intressenterna i form av kunder, anställda och ägare.

 

Att åstadkomma en tydlig målgång är enligt vår erfarenhet bland det svåraste i ett utvecklingsprojekt. Många projekt har ett otydligt avslut och mynnar ut i en svans av olika aktiviteter vilka långsamt tunnas ut. Låt oss därför fundera lite över hur en lyckad målgång borde se ut och bygga Värdemodellen utifrån målsättningen att nå ett lyckat avslut.

Den första och viktigaste av alla intressenter är givetvis kunden. Kunden måste vara nöjd med resultatet av projektet. Långsiktigt är kunden den som finansierar all verksamhet och betalar alla kostnader. Utan nöjda kunder kan ingen verksamhet överleva i längden.

 

Målet är att utveckla en produkt, process eller tjänst med oöverträffat kundvärde. Forskning har visat att sannolikheten för framgång ökar med cirka 350% om den nya produkten, processen eller tjänsten är unik och har ett oöverträffat kundvärde. Kundvärde måste därför göras till ett konkret och praktiskt verktyg som vägleder arbetet med att utveckla produkten, processen eller tjänsten.

Att ställa dig själv och din projektgrupp den triviala frågan om vem som är kunden brukar ofta leda till omfattande diskussioner. Detta beror på att frågan kanske inte är så trivial som den verkar. Bilden är sammansatt av många olika intressenter. I Värdemodellen har vi låtit slutanvändaren representera alla dessa intressenter.

En annan och lika viktig intressent är beställaren som får representera ägarperspektivet i projektet. Beställaren är den person eller grupp av personer som tillhandahåller resurserna för projektets genomförande. Beställaren är belåten om projektet har resulterat i en god affär utan att man tagit för stora risker.

I modellen har vi låtit styrgruppens ordförande representera beställaren.

Detta med att det finns flera olika kunddimensioner i ett projekt leder ofta till förvirring. Dels har du kunder till resultatet av projektet, dels har du en kund till projektet som sådant. Om du är projektledare blir beställaren kund och du leverantör av ett projekt. Projektledning innebär att skapa ett tydligt kund–leverantörsförhållande mellan dig som projektledare och din beställare undviker många problem och oklarheter. Otydligheter i detta kund-leverantörsförhållande är en vanlig orsak till varför projekt misslyckas och att man i många organisationer upplever att projektverksamheten fungerar dåligt.

En tredje och tyvärr ofta bortglömd intressent som vi vill lyfta fram är de som har gjort jobbet. Projektet bör resultera i en känsla av framgång och personlig utveckling för alla som har medverkat.

Projektlaget utgör kärnan eller navet kring vilket allt arbete organiseras och utförs. Projektlaget får därför representera alla de intressenter som har varit inblandade i arbetet såväl inom som utom företaget.

Som projektledare står du och faller med ditt lag. Vi brukar ge rådet att bilda balanserade lag. Ett balanserat lag är sammansatt av personer från olika funktioner inom företaget, eventuellt kompletterat med externa personer för att ge projektet den kompetens som behövs.

 

Alla människor är unika och arbetar olika bra ihop med varandra. Till följd därav måste laget sättas samman så att alla individers styrkor kan utnyttjas på bästa sätt samtidigt som man kan täcka upp för varandras svagheter.

Sällan ger man sammansättningen av laget den omsorg frågan förtjänar. Fler projekt misslyckas på grund av sociala faktorer än av tekniska problem.

Värdemodellen är ett mycket kraftfullt verktyg för projektledning och produktutveckling. Värför inte gå en kurs.

Värdemodellen ger dig översikt.

Zooma in och zooma ut

Att leda ett utvecklingsprojekt är en mångfasetterad och komplex arbetsuppgift. Vitt skilda områden som teknik, marknad, ekonomi, organisation, ledarskap och många andra måste smältas samman till en helhet. För att lyckas räcker det inte med att ett projekt har många starka sidor. Projektet måste även lyckas med att skapa en helhet som håller ihop.

När du genomför ditt utvecklingsprojekt är det lätt att du eller någon i ditt projektlag förirrar sig bort i något delområde eller fastnar i olika detaljer. Varför gör vi det här? Vad skall det leda till? Du kan därför också se Värdemodellen som en helikopter i vilken du med jämna mellanrum kan ta dig upp för att se helhet och sammanhang innan ni åter fördjupar dig i någon detalj. Att ofta växla mellan helhet och detaljer underlättar såväl förståelsen för vad som skall göras som utbytet av nedlagda resurser.

Värdemodellens tre olika kundperspektiv. Olika både till karaktär, innehåll och framgångsfaktorer. Kombinerat med Värdemodellens hierarkiska uppbyggnad. Är en förutsättning för att du skall kunna zooma ut för att förstå helhet och sammanhang såväl som att zooma in för att genomföra detaljerna på ett optimalt sätt. 

Metoder och verktyg

I Värdemodellen använder vi de kraftfullaste stödmetoderna och verktygen vi funnit i ett globalt perspektiv. Stödmetoder och verktyg som underlättar arbetet i ditt projekt.

 

Men istället för att arbeta med verktygen var och ett separat har vi integrerat dem till en helhet. Vi utgår aldrig ifrån ett verktyg utan alltid ifrån arbetsuppgiften som skall lösas. Vilken metod eller verktyg är effektivast för detta?

Inget verktyg är heller bra på allt. För att uppnå effektivitet är det mycket bättre att vara hyfsat bra på många verktyg än att kunna ett fåtal perfekt. Därför har vi i Värdemodellen strävat efter att hitta kärnan i varje verktyg och de runt 10-20% av helheten som ändå ger dig 90% av resultatet. Detta tydliga Pareto-tänkande går som en röd tråd genom hela verktygslådan i Värdemodellen.

De flesta av verktygen har många år på nacken men det hindrar dem inte från att vara under ständig utveckling och förbättring. Vi finjusterar och förbättrar hela tiden.

 

Eftersom vi arbetar konkret uti i så många olika utvecklingsmöjligheter ser vi också vad som fungerar och vad som inte fungerar. Istället för att göra alla misstagen själv kan du med Värdemodellens hjälp undvika många av de fallgropar och problem som vi lärt oss genom åren.

 

Värdemodellen har varit under ständig utveckling i över 25 år och alla metoder, verktyg och tankar har testats praktiskt mot verkligheten i hundratals projekt.

LinkedIn logo

Value Model 2017